ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสารทั่วไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์เมื่อ :21 ก.ย. 58

        ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558 เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 8,197 หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมานี้

เอกสารแนบ :