ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดซื้อเครื่องจักรกล ประเภทหาลากจูง

โพสต์เมื่อ :19 มิ.ย. 58

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล ประเภทหางลากจูง จำนวน 1 คัน เลขที่ e-อบจ.สฎ. 133/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยได้กำหนดแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคา (ผู้ค้า) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายชื่อผู้เสนอราคาดังนี้

               - หจก. ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรวาล
               - หจก. เวิลด์ทรัค 

          คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 13/2558 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ค้า โดยมีมติว่าผู้ค้าทั้ง 2 ราย ไม่ผ่านการคดเลือกโดยเอกสารในส่วนของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบุคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน

เอกสารแนบ :