ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้งถนน คสล. สายบ้านท่าใหม่

โพสต์เมื่อ :30 มี.ค. 58

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 15, 24 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศเลขที่ e-อบจ.สฎ. 402557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้กำหนดแจ้งรายชื่อผู้เนอราคา (ผู้ค้า) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 

เอกสารแนบ :