ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านท่าเรือ-บ้านเขาตอก

โพสต์เมื่อ :4 พ.ย. 57

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าเรือ - บ้านเขาตอก ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ถนนถ่ายโอนภารกิจฯ) เลขที่ e-อบจ.สฎ. 345/2557 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา (ผู้ค้า) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557