ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวยศรี-ควนพระ

โพสต์เมื่อ :22 ก.ค. 57

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวยศรี-ควนพระ ตำบลบ้านนา เชื่อม ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ e-อบจ.สฎ. 151/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา (ผู้ค้า) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานตที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เอกสารแนบ :