ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าเขาเพ-ลา บ้านคลองจา ม.22 ต.ประสงค์ เชื่อมบ้านคลองจา ฯ

โพสต์เมื่อ :9 ส.ค. 60

         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเขาเพ-ลา บ้านคลองจา หมู่ที่ 22 ตำบลประสงค์ เชื่อม บ้านคลองจา ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ.211/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสถิตก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 7,390,000.- บาท

เอกสารแนบ :