ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกช่องลม ม.11 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง เชื่อมต่อม.11 ต.ต้นยวนฯ

โพสต์เมื่อ :9 ส.ค. 60

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกช่องลม หมู่ที่ 11 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,239,000.- บาท