ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายม.13 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง เชื่อมต่อเขต ม.9 ต.บ้านเสด็จ ฯ

โพสต์เมื่อ :9 ส.ค. 60

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 13 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เชื่อมต่อเขต หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,052,000.- บาท