ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านท่าตะเภา ม.6 ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.ท่าโรงช้าง ฯ

โพสต์เมื่อ :8 ส.ค. 60

        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ.174/2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ บริษัท ประภาพร ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 7,300,000.- บาท

เอกสารแนบ :