ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สาย ม.3,7,8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อมต่อ ต.ตะกุกใต้ ฯ

โพสต์เมื่อ :8 ส.ค. 60

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 3,7,8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 7,175,000 บาท  

        บัดนี้ บริษัท ประภาพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 219/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ :