ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านห้วยลึก - บ้านท่าสะท้อน ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน ฯ

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยลึก - บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 9,506,000 บาท  

        บัดนี้ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 319/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ :