ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกบ้านป้าแคล้วม.9 ต.สินปุน อ.พระแสง เชื่อมต่อม.7 ต.ไทรทองฯ

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านป้าแคล้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 4,500,000 บาท  

        บัดนี้ บริษัท อริญชัยรุ่งโรจ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 285/2560 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ :