ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ส่งมอบงานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคสล.สายประชารักษ์-วังกลั้ง ม.6 ต.มะเร็ต ฯ

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชารักษ์-วังกลั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 3,092,000 บาท  

        บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 275/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ :