ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) การจัดแสดงผลงาน (Symposium)

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) การจัดแสดงผลงานโรงเรียนและนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (Symposium) ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้พิการได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***** สำหรับผู้ที่สนใจ ให้สถานศึกษาส่งใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรสาร 0-772-04174 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-772-04174 , 08-2765-0491

เอกสารแนบ :