ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระธาตุนิลเปา บ้านฉลาด ม.8 ต.กะเปา เชื่อมต่อบ้านยวนสาว

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระธาตุนิลเปา บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา เชื่อมต่อ บ้านยวนสาว หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ.208/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ บริษัท วจีรา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 5,249,000.- บาท

เอกสารแนบ :