ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายบ้านกลาง - บ้านอ่างทอง ม.1,5 ต.ปากหมาก อ.ไชยา ฯ

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกลาง - อ่างทอง หมู่ที่ 1,5 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เชื่อม หมู่ที่ 14 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ.205/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายธุรกิจ เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 7,845,000.- บาท

เอกสารแนบ :