ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร่างถนนลาดยางฯ สายแยกทางหลวง 4191 บ้านคลองรอก ต.ปากหมาก อ.ไชยา ฯ

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 4191 บ้านคลองรอก ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เชื่อมตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ.204/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 11.20-11.50 น. นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัททิรกิจ เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 9,300,000.- บาท แต่โครงการดังกล่าวงบประมาณตั้งไว้ 8,599,000 .-บาท จึงต้องขอปรับลดราคาให้เท่ากับงบประมาณ

เอกสารแนบ :