ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯพนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียนสังกัดอบจ.สฎ.และกำหนดวันเวลา ฯ

โพสต์เมื่อ :6 ก.ค. 60

            ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 นั้น 

             บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร ในวันอาทิตย์ที่  23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 3) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

             - เวลา 08.30 น. - 10.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

             - เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

             - เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป    ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

(สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

เอกสารแนบ :