ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านตาขุน - คลองพิกุล ม.1,7 ต.พะแสง ม.3,7,8 ฯ

โพสต์เมื่อ :29 มิ.ย. 60

          สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาขุน - คลองพิกุล หมู่ที่ 1,7 ตำบลพะแสง หมู่ที่ 3,7,8 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน เชื่อม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,071,000 บาท