ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งนักการ

โพสต์เมื่อ :13 มิ.ย. 60

            ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งนักการ จำนวน 11 อัตรา นั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลื่อกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  (สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

เอกสารแนบ :