ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ

โพสต์เมื่อ :10 สิงหาคม 2560

   วันที่ 10 ส.ค. 2560  เวลา 14.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานคณะกรรมการสนับสนุน ได้มอบหมาย นางสาววรรณา ตะโฉ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 โดยเป็นนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3