ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
              เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
23
              เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
22
              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
31
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติงานเร่งรัดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พื้นที่ อ.เกาะพะงัน ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2560
22
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่...
26
             เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็...
27
               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรี...
27
          เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ส...
23
   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวอภิญญา ดำดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท...
51
          วันที่ 29 ตุลาคม 2560 การประชุมผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เรื่อง การจัดการศึกษาในบริบทขององค์การบริหารส่วน...
48
          วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธ...
33
             วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ...
30
          วันที่ 12 ต.ค.60 เวลา 15.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส...
29
          วันที่ 10 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา ดำดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แ...
32
         วันที่ 9 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธา...
39
ไปที่หน้า