ส่วนราชการในสังกัด
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.
เรื่อง ขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ด้วย
มีความประสงค์จะนำคณะ จำนวน คน
จากตำบล อำเภอ
จังหวัด เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมัย สามัญ วิสามัญ
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
  ขอแสดงความนับถือ
 
หมายเลขโทรศัพท์
อนุญาต ไม่อนุญาต
(นายสมชาติ ประดิษฐพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
e-mail