ส่วนราชการในสังกัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

"ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบการวางผังเมือง และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
4. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่สากล
9. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล