ส่วนราชการในสังกัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กรอบความคิดการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     ๑. สุราษฎร์ธานี ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

         มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของ การมีส่วนร่วม ปลอดจากยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทุกประเภท นักลงทุนมีความเชื่อมั่น

     ๒. สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง รักการออกกำลังกาย ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     ๓. สุราษฎร์ธานีแห่งการเรียนรู้ อบจ.วิชาการ

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระบบ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานการศึกษา เพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน

     ๔. สุราษฎร์ธานี แห่งโอกาส

พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงทั่วถึง และได้มาตรฐาน สนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและครอบครัว ประสานงาน เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน

     ๕. สุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเที่ยวของโลก

พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งบ่อน้ำพุร้อน ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตประชาชน สร้างพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

     ๖. สนับสนุน ส่งเสริม โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาการจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย สร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะ มลภาวะต่างๆ พัฒนาปรับปรุงเกาะลำพู บึงขุนทะเลเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     ๗. ธรรมภิบาล บริหารโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย หลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้