ส่วนราชการในสังกัด
ขั้นตอนการให้บริการ
1. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้เข้าพักโรงแรม
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. แบบพิมพ์อบจ. รร.๓
ขั้นตอนการให้บริการ
1. รับแบบพิมพ์ อบจ.รร.๓
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ออกใบเสร็จรับเงิน
ระยะเวลาโดยประมาณ
4 นาที
สถานที่ติดต่อ
กองคลัง