ส่วนราชการในสังกัด
นโยบาย

นโยบาย ๘ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา

     ๑. จัดให้มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก เชื่อมโยงทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
     ๒. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่น
     ๓. สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔. ปรับปรุง พัฒนา ดูแลแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และการอุปโภค บริโภค 

 

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพ แนวทางการพัฒนา

     ๑. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคม  
     ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
     ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขอนามัยของประชาชน และผู้สูงอายุ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตน 
     ๔. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
     ๕. จัดให้มี พัฒนา และปรับปรุงศูนย์บริการผู่สูงอายุ 
     ๖. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา การออกกำลังกายแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาสนามกีฬาให้เป็นศูนย์กลางการออกกำลังกาย 
     ๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชน 
     ๘. รณรงค์ปลูกฝังอุดมการณ์ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด หรือถิ่นที่อาศัย
     ๙. ส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแลอย่างดี เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีของสังคม 
     ๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มความเข้มแข็งในระดับเศรษฐกิจครอบครัว
     ๑๑. ให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

๓. ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนา

     ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
     ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสอนด้านจริยธรรม และปลูกฝังอุดมการณ์ สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี พลเมืองดี มีธรรมาภิบาล โตไปไม่โกง 
     ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
     ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการสอน เน้นวิชาการ เน้นการเรียนการสอน ๒ ภาษา สร้างทักษะและอำนวยการให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

 

๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา

     ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักใคร่ สมานฉันท์ มีระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยกระบวนการสันติวิธี 
     ๒. จัดตั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม
     ๔. สนับสนุนอาสาสมัคร กลุ่มต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติทุกประเภท 
     ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหมู่บ้าน 

 

๕. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา

     ๑. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
     ๒. พัฒนา ปรับปรุง สวนสาธารณะเกาะลำพู บึงขุนทะเล และเพิ่มสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
     ๓. ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
     ๔. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์ธรรมชาติบำบัด
     ๕. สนับสนุนฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน 
     ๖. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
     ๗. ร่วมพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
     ๘. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change)
     ๙. ศึกษาการจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
    ๑๐. รณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาความสะอาด โดยร่วมมือกับทุกองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการกำจัดขยะมลภาวะต่างๆ

 

๖. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา

     ๑. สนับสนุนให้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ๔ มิติ รวบรวมประวัติศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถื่นแก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
     ๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ ดำเนินกิจกรรมด้านการศาสนา รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้คงอยู่สืบไป 

 

๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทางการพัฒนา

     ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
     ๒. บริหารงาน และส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
     ๓. ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและสนองตอบต่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
     ๔. สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับการศึกษา อบรม พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน 
     ๕. ส่งเสริมการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

 

๘. ด้านการบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   แนวทางการพัฒนา

     ๑. ส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน ครู บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยาวชน ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     ๒. เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารองค์ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมอาเซียน แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับความร่วมมือกับประเทศกลุ่มอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
     ๓. เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน สร้างความเชื่อมั่น ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ