ส่วนราชการในสังกัด
สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ตั้ง : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี