ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.สุราษฎร์ธานี
10 ตุลาคม 2559

          ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นกรอบในการเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดเป็น 2 เดือน ต่อการประชุม 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้